†.†.•*•.†.† CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH †.†.•*•.†.†

Mở Nhạc Hiệu HATC.

 

1) Làm Dấu Thánh Giá, Đọc Lời Nguyện Khai Mạc

2) Hát bài Thanh Ca:   Thập Giá Ngất Cao

 

3) Đọc Lời Nguyện Cuộc Khổ Nạn

*** Cần 2 người Hướng Dẫn (MC) cho giờ kinh này:

một nam một nữ. Xen kẽ với nhau để hướng dẫn các chặng.****

4) Ngắm 14 Đàng Thánh Giá:

4.1) (MC Nam) Nơi thứ Nhất: Chúa Giêsu bị kết án tử hình

 

4.2) (MC Nữ) Nơi thứ Hai: Chúa Giêsu vác Thập Giá

      4.3) (MC Nam) Nơi thứ Ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

      4.3b)  Hát Phần Một Bài Giờ Tử Nạn: Karanfun   Midi

4.4) (MC Nữ) Nơi thứ Tư: Chúa Giêsu gặp mẹ Người

 

4.5) (MC Nam) Nơi thứ Năm: Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu

      4.6) (MC Nữ) Nơi thứ Sáu: Một phụ nữ lau mặt Chúa Giêsu

      4.7) (MC Nam) Nơi thứ Bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

      4.7b)  Hát Phần Hai Bài Giờ Tử Nạn: Karanfun   Midi

4.8) (MC Nữ) Nơi thứ Tám: Chúa Giêsu khuyên bảo những người phụ nữ thành Giêrusalem


4.9) (MC Nam) Nơi thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

      4.10) (MC Nữ) Nơi thứ Mười: Chúa Giêsu bị lột áo

      4.11) (MC Nam) Nơi thứ Mười Một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thập Giá

4.12) (MC Nữ) Nơi thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chết trên Thập Giá

 

4.12b)  Hát Bài Thánh Ca Lời Vọng Tình Yêu: (Bài Ngắn)   (Bài Dài)

 

4.13) (MC Nam) Nơi thứ Mười Ba: Đức Mẹ nhận xác Chúa Giêsu

 

4.14) (MC Nữ) Nơi thứ Mười Bốn: Chúa Giêsu được táng xác trong mồ


5) Lời Nguyện Kết Thúc

 

6) 1 Kinh Lạy Cha  1 Kinh Kính Mừng  1 Kinh Sáng Danh

 

7) Hát Bài Thánh Ca Dâng Mẹ (xin bấm vào đây)

 

8) Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy 

 

9) Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt

know pasting counter
® KinhTinhYeu2™